Voľné pracovné miesta

Aktuálne voľné pracovné pozície:

Administratívny pracovník /Správca IT

Ponúkame plný pracovný úväzok s kumulovanou náplňou, alebo čiastočný pracovný úväzok s rozdielnou náplňou práce.

Popis pracovných činností:  práca s centrálnou evidenciou žiakov, zadávanie a spracovanie údajov, registratúra, organizačné, asistenčné a administratívne práce (sekretariát).

Požadované vzdelanie:  najmenej stredné odborné vzdelanie s príslušným zameraním (vítané ekonomické, resp. špecializácia na IKT), alebo gymnázium, prípadne vysokoškolské vzdelanie.

Možný nástup: september 2019

Platové podmienky: tarifný plat v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha –  platová tabuľka) v závislosti od dosiahnutého vzdelania a praxe, v znení od 01. 09. 2019. Ďalšie príplatky v závislosti od dohodnutej náplne a rozsahu práce.

Kontakt pre viac informácií:

Katarína Kočišová – riaditeľka školy:  0910 890 448, alebo v čase prázdnin: 0903 990 094

e-mail: kocisova@zuspoprad.sk