Talentové skúšky

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku do základného štúdia a v prípade voľných miest aj uchádzačov nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. Do príslušného ročníka zaraďujeme prijatých uchádzačov po posúdení predpokladov a schopností podľa určených kritérií: Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posudzujú sa aj telesné dispozície pre zvolený nástroj). Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (uchádzač by mal nakresliť jednotlivé tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, môže priniesť aj ukážky vlastných prác z domu). Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zopakovať jednoduchý pohyb, rytmický motív, posudzujeme reagovanie na hudbu – vyjadrenie pohybom, rozlíšenie pomalého a rýchlejšieho tempa, rozoznanie nálady hudby). Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (uchádzač by mal absolvovať rozhovor a čítanie krátkeho textu bez prípravy, zopakovať pohyb, rytmický motív).      

zápis

Oznamujeme žiakom a rodičom, že otvorenie nového školského roka 2015/2016 v našej ZUŠ bude v stredu 2. septembra 2015 o 14.00 hodine v koncertnej sále (Dom kultúry). Zápis žiakov začína 2. septembra a potrvá do 8. septembra 2015, a to každý pracovný deň v čase od 14.00 do 17.00 hodiny. Počas zápisu v prípade voľných miest dodatočne prijmeme žiakov, ktorí nestihli termín talentových skúšok. Tešíme sa na stretnutie s vami v novom školskom roku. zapis VO  

Talentové skúšky

Záujemcom o štúdium v ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky sa uskutočnia v dňoch 14. – 18. júna 2010 v čase od 14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch Domu kultúry na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu talentované deti vo veku už od 4 rokov, mládež i dospelí, ktorí chcú získať umelecké vzdelanie v niektorom z týchto odborov: – hudobný odbor (hra na hudobných nástrojoch, sólový spev a zborový spev – Popradský detský zbor) – výtvarný odbor (maľba, kresba, grafika, keramika, fotografia, počítačová grafika, nové médiá) – tanečný odbor (balet, moderný tanec – TK Trend, spoločenský tanec- TŠ Super, ľudový tanec-DFS Popradčan) – literárno-dramatický odbor (tvorivá dramatika, divadlo) Všetkým, ktorí majú záujem o viac informácií o škole a štúdiu budeme k dispozícii v dňoch 31. mája a 1. júna počas podujatia FAREBNÝ SVET DETÍa ŠKOLA DOKORÁN