Rodičovský príspevok do OZ Umenie ako dar

Vážení rodičia, plenárna schôdza OZ Umenie ako dar , ktorá sa konala 23. 10. 2018 schválila príspevok na školský rok 2018/19 v tejto výške:
20,-€/žiak výtvarného odboru, (VO)
15,-€/ žiak hudobného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru (HO, TO, LDO)
10,-€/žiak prípravného štúdia (všetky odbory ) (PO)

POZOR
Ak žiak navštevuje viacero odborov, hradí len jeden príspevok. (ak navštevuje medzi nimi výtvarný odbor, vždy sa hradí príspevok za výtvarný odbor – vo zvýšenej sume je započítaný príspevok na nákup výtvarného materiálu).
Ak ZUŠ navštevuje viacero detí z jednej rodiny, môžete si uplatniť zľavu  prostredníctvom NÁVRATKY, ktorú doručíte do schránky OZ, alebo triednemu učiteľovi  do 30. 11. 2018.

Príspevok prosíme uhradiť prevodom na účet v ČSOB – IBAN: SK47 7500 0000 0040 2468 9541, alebo v hotovosti u triedneho učiteľa.
Číslo účtu OZ je iné ako ZUŠ, preto prosíme,  skontrolujte si číslo účtu pri zadaní platby. Pri platbe prosíme do poznámky uviesť meno dieťaťa, za ktoré je príspevok uhrádzaný a odbor štúdia (VO, HO, TO, LDO, PO). Pri platbe na účet pripočítajte 0,18€ ako poplatok banke. ĎAKUJEME.

Rodičovský príspevok