Škola

Bývalá budova školy na Mnoheľovej ulici

 

Prvou predchodkyňou dnešnej Základnej umeleckej školy bola mestská Hudobná škola, o ktorej rozhodlo mestské zastupiteľstvo v Poprade v roku 1951. K jej vytvoreniu prispeli snahy o vytvorenie organizovanej inštitúcie, poskytujúcej umelecké vzdelanie, ktoré bolo do jej vzniku v rukách súkromných učiteľov, alebo cirkevných zborov. Zápis prvých žiakov sa uskutočnil v novembri 1951 a vyučovať sa začalo v januári 1952 v budove dnešnej reštaurácie U Alfonza na Námestí sv. Egídia. Zapísaných bolo 216 žiakov, ktorí sa učili hrať na klavíri, akordeóne, husliach a kontrabase. Prvý učiteľský kolektív mal 7 hudobných pedagógov. Prvým riaditeľom sa stal František Asher, rodák z Třinca, absolvent Vyššej hudobnej akadémie v Ostrave, výborný huslista, dirigent a predovšetkým pedagóg, ktorý vychoval mnoho úspešných hudobníkov a zaslúžil sa o založenie prvého 28 členného žiackeho sláčikového orchestra. Hudobná škola oživila kultúrny život v Poprade a okolí a v krátkom čase zaznamenala ďalší rozvoj. V roku 1954 s úspechom ukončilo štúdium prvých 9 absolventov. V roku 1956 sa zlepšili aj priestorové podmienky školy, keď sa jej sídlom stala budova bývalej katolíckej školy v centre mesta. Hudobná škola, v roku 1961 poremenovaná na Ľudovú školu umenia tam sídlila až do roku 1990. Významným rokom v histórii školy bol rok 1961. V tomto roku vznikol výtvarný odbor, ktorého zakladateľom bol Josef Olexa, rodák z Brandýsa nad Labem, ktorého pod Tatry prilákala efektná maliarska téma. Bol výborným pedagógom, na ktorého s láskou spomínajú mnohí žiaci, dnešní profesionálni výtvarníci, či výtvarní pedagógovia. Vznik výtvarného odboru oživil činnosť školy, i kultúrny život mesta. Spoločné koncerty spojené s výstavami výtvarných prác sa stretli so záujmom verejnosti. V ďalších rokoch sa učiteľský kolektív rozrastá o prvých absolventov slovenských konzervatórií a umeleckých škôl, ktorí do vyučovania vniesli novú kvalitu. Škola zaznamenala mnohé úspechy v domácich i zahraničných hudobných a výtvarných súťažiach, ako aj v príprave absolventov na štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým a pedagogickým zameraním. V roku 1979 bol založený literárno-dramatický odbor a v roku 1980 aj tanečný odbor. S nárastom počtu žiakov a rozmanitosťou aktivít súvisela potreba získať viac priestorov. Po viacnásobnom sťahovaní sa v roku 1991 sídlom školy na 15 rokov stala budova na Mnoheľovej ulici a vytvorené boli elokované triedy výtvarného odboru na sídlisku Juh. V roku 2004 škola získala do užívania časť budovy Základnej školy na Jarnej ulici, kde boli umiestnené dve triedy výtvarného odboru, tanečná sála a príslušenstvo. V roku 2006 sa hlavným sídlom školy stal zrekonštruovaný Dom kultúry na Štefánikovej ulici, kde dodnes pôsobí riaditeľstvo, hudobný a literárno-dramatický odbor, časť výtvarného a tanečného odboru. V súčasnosti má škola okolo 1000 žiakov a takmer 40 pedagógov.

 

Terajšia budova školy na Štefánikovej ulici

Terajšia budova školy na Štefánikovej ulici (r.2007)

 

Rada školy pri Základnej umeleckej škole v Poprade bola ustanovená v marci 2016 na základe volieb z radov rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a delegovaných zástupcov zriaďovateľa. Funkčné obdobie rady školy uplynie v marci 2020. V súčasnosti pracuje Rada školy pri ZUŠ v tomto zložení: Mgr. Andrea Mašlejová, PhD, DiS. art. – predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov Lýdia Meltzerová– podpredseda rady školy, zástupca nepedagogických zamestnancov Mgr. Eva Oravcová – člen, zástupca pedagogických zamestnancov Ing. Marián Barilla– člen, zástupca rodičov Petra Bobulová – člen, zástupca rodičov PaedDr. Martina Guláková– člen, zástupca rodičov Mgr. Marcela Lindemanová – člen, zástupca rodičov PaedDr. Anna Ondrušeková – člen, zástupca zriaďovateľa Anna Schlosserová–člen, zástupca zriaďovateľa Ing. Ondrej Kavkačlen, zástupca zriaďovateľa Rudolf Kubus – člen, zástupca zriaďovateľa