Prihláška do štúdia

Vážení uchádzači o štúdium, rodičia a zákonní zástupci,
pripravili sme pre vás nový spôsob registrácie žiakov do našej školy. Jedná sa zatiaľ len o testovaciu prevádzku tohto prihlasovacieho formuláru, preto vás prosíme o zhovievavosť. Prípadné nedostatky priebežne odstránime, no veríme že žiadne nenastanú. Ďakujeme za pochopenie.

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné riadne vyplniť všetky polia.

Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72, 058 01 POPRAD

Prihláška do štúdia odboru ZUŠ:

Údaje žiaka
Rodič 1 / Zákonný zástupca
Rodič 2 / Zákonný zástupca

*/ povinné údaje

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole:
 1. Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 z. Z. o základnej umeleckej škole.
 2. Rodič/zákonný zástupca, alebo dospelý žiak prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole (ďalej len “ZUŠ”).
 3. Výšku príspevku (školné) určuje zriaďovateľ školy všeobecne záväzným nariadením podľa §49 ods. 4 zákona c. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Zriaďovateľ ZUŠ môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
 5. Základné štúdium a štúdium pre dospelých v ZUŠ sa ukončuje záverečnou skúškou.
 6. O predčasnom ukončení štúdia rozhoduje iba riaditeľ ZUŠ.
  1. na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka,
  2. ak sústavne, alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  3. ak plnoletý žiak, alebo zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49
   ods.4 až 6 školského zákona.
Súhlas žiaka, alebo zákonného zástupcu žiaka:
 1. Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami štúdia v Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Poprade a súhlasím s nimi.
 2. Svojím podpisom dávam súhlas k spracovaniu poskytnutých osobných údajov môjho syna*/dcéry*/mojich osobných údajov * v informačnom systéme ZUŠ