Informácie o štúdiu

Čo poskytujeme? Sme školou, ktorá sa usiluje o rozvoj umeleckého talentu detí a mladých a o rozvoj ich zručností v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Sme školou záujmového vzdelávania, ale tiež školou, ktorá poskytuje odbornú prípravu pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckých a umelecko-pedagogických smerov.

Kto sa môže stať našim žiakom? Každý, kto sa prihlási a absolvuje krátku skúšku pozostávajúcu z overenia talentu a posúdenia predpokladov k štúdiu v ZUŠ. Našimi žiakmi sa môžu stať talentované deti predškolského veku už od 4 rokov, deti školského veku, mládež, aj dospelí.

Čo sa u nás môžete naučiť?

V hudobnom odbore môžete študovať hru na hudobných nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard, gitara, husle, violončelo, kontrabas, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj, trúbka, bicie nástroje a perkusie), alebo sólový spev. Môžete hrať v našich hudobných súboroch, či  spievať v Popradskom detskom zbore. Umeleckú výchovu v tomto odbore dopĺňajú pravidelné žiacke koncerty, súťaže, festivaly a rôzne vystúpenia.

Vo výtvarnom odbore získate zručnosti v kresbe, maľbe, grafike, vyskúšate si prácu s hlinou, textilom, kovom, drevom, sklom a inými materiálmi, získate zručnosti v počítačovej grafike a získate základy animovanej a multimediálnej tvorby. Svoje výtvarné práce môžete prezentovať na rôznych žiackych výstavách, zúčastňovať sa na projektoch, tvorivých dielňach a súťažiach.

V tanečnom odbore sa môžete získať základy klasického, ľudového a moderného tanca a špecializovať sa na spoločenský tanec v Tanečnom štúdiu Solus Dance Academy, na scénické choreografie v súbore Love Movement a na ľudový tanec v detskom folklórnom súbore Popradčan.

V literárno-dramatickom odbore sa naučíte rozvíjať svoje herecké a hudobno-pohybové vlohy, zdokonalíte sa v recitácii, dramatizácii, pantomíme a vyskúšate si účinkovanie v detskom divadelnom súbore Šťastlivec.

Aké sú podmienky štúdia? Všetci prijatí uchádzači, ktorí sa stanú žiakmi školy navštevujú vyučovacie hodiny v individuálnej, alebo skupinovej forme v časovej dotácii stanovenej príslušným učebným plánom v jednotlivých odboroch a predmetoch. Žiak prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Aká je výška príspevku? Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom určuje zriaďovateľ školy, teda Mesto Poprad Všeobecne záväzným nariadením v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch. V súčasnosti sa platí príspevok nasledovne:

  • 8,-€/mesačne v prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch bez rozdielu
  • 10,-€/mesačne v prípravnom štúdiu pre deti mladšie ako 5 rokov,
  • 18,-€/mesačne v individuálnom vyučovaní (výučba sólového spevu a hry na hudobných nástrojoch)
  • 12,-€/mesačne v skupinovom vyučovaní (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor a zborový spev, ak je hlavným predmetom)

V prípade, ak žiak navštevuje viac ako jeden skupinový, alebo individuálny odbor v našej škole, alebo v inej ZUŠ a škola naňho nedostane dotáciu, žiak za tento ďalší odbor platí zvýšený poplatok:

  • 30,-€ mesačne za ďalší odbor v skupinovom vyučovaní
  • 50,-/mesačne za ďalší predmet v individuálnom vyučovaní
  • dospelí nad 25 rokov uhrádzajú 100,-€/mesačne za individuálne štúdium a 50,-€/mesačne za skupinové vyučovanie.

Platobné údaje: Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 0200 0000 0016 6118 0453. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol. Informáciu o termíne a výške platby poskytujeme formou oznamu prostredníctvom systému EDU page. Viac informácii vám radi poskytnú triedni učitelia, alebo pani ekonómka školy.

Kde a kedy sa môžete prihlásiť? Všetkých záujemcov radi privítame v budove ZUŠ na Štefánikovej ulici (v Dome kultúry) počas talentových skúšok, alebo pri zápise žiakov v prvých septembrových dňoch. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme aj telefonicky, alebo osobne.

Talentová skúška pozostáva z overenia študijných predpokladov.

Hudobný odbor – overenie sluchových a rytmických schopností a posúdenie fyziologických predpokladov pre zvolený nástroj, resp. spev (zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, zopakovať krátky rytmický a melodický motív).

Výtvarný odbor – posúdenie úrovne farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného prejavu (rozlíšiť farby, rozoznať, resp. nakresliť jednoduchý tvar, alebo motív podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, alebo priniesť na ukážku vlastné výtvarné práce).

Tanečný odbor – posúdenie pohybových, a rytmických schopností a fyziologických predpokladov (vykonať pohyb podľa pokynu, zopakovať jednoduchý predvedený pohyb, zopakovať jednoduchý rytmický motív, správne reagovať na počutú hudbu – rozlíšenie pomalého a rýchleho tempa a nálady hudby).

Literárno-dramatický odbor – posúdenie fyziologických predpokladov, pohybových, rytmických a improvizačných schopností (absolvovanie krátkeho rozhovoru, čítanie krátkeho jednoduchého textu bez prípravy, zopakovanie pohybu, alebo jednoduchého rytmického motívu, vyjadrenie sa pohybom, resp. napodobnenie niečoho podľa zadaného pokynu).

Súčasťou prijímacieho konania je písomná prihláška na štúdium, čestné vyhlásenie pre zber údajov a písomný súhlas s poskytnutím osobných údajov.