Informácie o štúdiu


 
Čo poskytujeme?
Sme školou, ktorá sa usiluje o rozvoj umeleckého talentu detí a mladých a rozvoj ich zručností v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Sme školou záujmového vzdelávania, ale tiež školou, ktorá poskytuje odbornú prípravu pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách umeleckých a umelecko-pedagogických smerov.
Kto sa môže stať našim žiakom?
Každý, kto sa prihlási a absolvuje krátku skúšku pozostávajúcu z overenia talentu a posúdenia predpokladov k štúdiu v ZUŠ. Našimi žiakmi sa môžu stať talentované deti predškolského veku už od 4 rokov, deti školského veku, mládež, aj dospelí.
Čo sa u nás môžete naučiť?
V hudobnom odbore môžete študovať hru na hudobných nástrojoch (klavír, akordeón, keyboard, gitara, husle, violončelo, kontrabas, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj, trúbka, bicie nástroje a perkusie), alebo sólový spev. Môžete hrať v našich hudobných súboroch (sláčikový súbor, súbor zobcových fláut, tanečná kapela, ľudová hudba) a spievať v Popradskom detskom zbore. Umeleckú výchovu v tomto odbore dopĺňajú pravidelné žiacke koncerty, súťaže, festivaly a rôzne vystúpenia.
Vo výtvarnom odbore získate zručnosti v kresbe, maľbe, grafike, vyskúšate si prácu s hlinou, textilom, kovom, drevom, sklom a inými materiálmi, získate zručnosti v počítačovej grafike. Svoje výtvarné práce môžete prezentovať na rôznych žiackych výstavách, zúčastňovať sa projektoch, tvorivých dielňach a súťažiach.
V tanečnom odbore sa môžete venovať tancu spoločenskému v Tanečnom štúdiu Solus Dance Academy, modernému tancu v súbore Love Movement a ľudovému tancu v detskom folklórnom súbore Popradčan.
V literárno-dramatickom odbore sa naučíte rozvíjať svoje herecké a hudobno-pohybové vlohy, zdokonalíte sa v recitácii, dramatizácii, pantomíme a vyskúšate si účinkovanie v detskom divadelnom súbore Šťastlivec.
Aké sú podmienky štúdia?
Všetci prijatí uchádzači, ktorí sa stanú žiakmi školy dostávajú vyučovacie hodiny v individuálnej, alebo skupinovej forme v časovej dotácii stanovenej príslušným učebným plánom v jednotlivých odboroch a predmetoch. Žiak prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.
Aká je výška príspevku?
Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom určuje zriaďovateľ školy, teda Mesto Poprad Všeobecne záväzným nariadením v súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní. Jeho výška je diferencovaná podľa náročnosti vyučovania v jednotlivých odboroch.

V súčasnosti sa platí  príspevok nasledovne:

  • 5,-€/mesačne v prípravnom štúdiu vo všetkých odboroch bez rozdielu
  • 10,-€/mesačne v individuálnom vyučovaní (výučba sólového spevu a hry na hudobných nástrojoch)
  • 7,-€/mesačne v skupinovom vyučovaní (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor a zborový spev, ak je hlavným predmetom)

V prípade, ak žiak navštevuje viac skupinových, alebo individuálnych odborov v našej škole, alebo v inej ZUŠ a škola naňho nedostane dotáciu, žiak platí zvýšený poplatok:

  • 15,-€ mesačne v skupinovom vyučovaní
  • 25,-/mesačne v individuálnom vyučovaní
  • dospelí nad 25 rokov uhrádzajú  50,-€/mesačne za individuálne štúdium a 25,-€/mesačne za skupinové vyučovanie.

Platobné údaje:

Číslo účtu v tvare IBAN: SK85 0200 0000 0016 6118 0453.

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol. Informáciu o platbe poskytuje triedny učiteľ formou tlačeného oznamu, alebo oznamu prostredníctvom systému EDU page.

 Kde a kedy sa môžete prihlásiť?

Všetkých záujemcov radi privítame v budove ZUŠ na Štefánikovej ulici (v Dome kultúry) počas talentových skúšok, alebo pri zápise žiakov v prvých septembrových dňoch. Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme aj telefonicky, alebo osobne.

 

 

15 322 x