Plenárna schôdza OZ Umenie ako dar

Pozývame vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia – OZ Umenie ako dar, ktorá sa bude konať v utorok 17. 10. o 17:00 v koncertnej sále školy (Dom kultúry 2. posch.).

Zároveň žiadame rodičov, ktorí by sa chceli zapojiť do práce v rade OZ Umenie ako dar, aby sa prihlásili osobne, telefonicky, alebo mailom u triedneho učiteľa svojho dieťaťa, alebo u riaditeľky školy najneskôr v deň konania schôdze. Tešíme sa na vás!

Jesenná výstava ABSOLVENTI 2017

3. október, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Rodičovské združenie, Výtvarný odbor

59 x

Pozývame Vás na prehliadku tvorby absolventov výtvarného odboru. Ide o reinštaláciu existujúcej úspešnej výstavy v priestoroch umenovedného oddelenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.

 

Talentovky

Ten kto nestihol, alebo prehliadol jarný termín zápisu do ZUŠ, má šancu prísť 04.  – 08. septembra 2017 v čase od 14:00 do 17:00 hod.do Domu kultúry a prihlásiť sa do štúdia výtvarného, tanečného, alebo literárno-dramatického odboru. Niekoľko voľných miest je ešte v hudobnom odbore (dychové nástroje, akordeón, spev, zborový spev). Tešíme sa na vás!

 

Naši vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

21. apríl, 2017 | autor: |  | rubrika: Aktuality, Výtvarný odbor

492 x

V Prešove bola dňa 9. marca 2017 vyhodnotená súťaž Vesmír očami detí. V kategórii žiakov 1. – 4. ročníka boli medzi piatimi najlepšie ocenenými prácami tri práce našich žiakov:

Jakub Veštúr – Vesmírny labirint (pedagóg: Ina Dunajová)

Lea Šóšová – Vesmírna Mágia (pedagóg: Ina Dunajová)

Marko Šeleng – Vo vesmíre (pedagóg Mgr. Iveta Brejčáková)

Ďalšími ocenenými žiakmi  v tejto kategórii boli Laura Veštúrová – Vesmírny denník (ped. I. Dunajová) a Anett Anderle – Poézia vesmíru (ped. I. Dunajová.

V kategórii  5. – 9. ročníka ZUŠ sa medzi 3 najlepšie ocenené práce dostali:

Juraj Illenčík – Veľký tresk (ped. Mgr. Vladislav Leštach)

Alexandra Janíková (ped. Mgr. Vladislav Leštach)

Ďalšou ocenenou prácou bola Mliečna dráha Zuzany Tomečkovej (ped.: Mgr. Vladislav Leštach).

Úspešným žiakom a ich pedagógom blahoželáme!

 

Talentové skúšky

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry.

Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku do základného štúdia a v prípade voľných miest aj uchádzačov nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. Do príslušného ročníka zaraďujeme prijatých uchádzačov po posúdení predpokladov a schopností podľa určených kritérií:

Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (uchádzač  by mal zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posudzujú sa aj telesné dispozície pre zvolený nástroj).

Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (uchádzač by mal nakresliť jednotlivé tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, môže priniesť aj ukážky vlastných prác z domu).

Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zopakovať jednoduchý pohyb, rytmický motív, posudzujeme reagovanie na hudbu – vyjadrenie pohybom, rozlíšenie pomalého a rýchlejšieho tempa, rozoznanie nálady hudby).

Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (uchádzač by mal absolvovať rozhovor a čítanie krátkeho textu bez prípravy, zopakovať pohyb, rytmický motív).

 

 

 

Ďalšia strana »