Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

Všetkým prihláseným uchádzačom a záujemcom o štúdium v ZUŠ oznamujeme, že prijímacie konanie a zápis do ZUŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch  26. –  28. augusta 2020 od 10:00 do 15:00 hodiny a v termíne  02. – 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny.

Prijímacia skúška pozostáva z krátkeho overenia predpokladov na štúdium vo vybranom odbore (bližšie informácie sú uvedené v rubrike Štúdium)

Súčasťou prijímacieho konania je podpísanie prihlášky, vyplnenie čestného prehlásenia na zber údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Tešíme sa na vás!

Prijímacie skúšky

Všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli stať našimi žiakmi od školského roka 2020/21 oznamujeme, že na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru, alebo do odboru audiovizuálnej tvorby sa môžete prihlásiť do 30. júna 2020.

Elektronickú prihlášku nájdete tu.

Ak chcete použiť klasické tlačivo, je k dispozícii na stiahnutie v rubrike Dokumenty. Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať poštou na adresu školy, alebo ju vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do ZUŠ (Dom kultúry, Štefánikova 99/72, Poprad)

Vyplnená a doručená prihláška neznamená, že žiak je na štúdium automaticky prijatý, podmienkou je absolvovanie talentových skúšok, na ktoré  prihlásených uchádzačov pozveme v termíne od 26. augusta do 10. septembra 2020. ( Čas a presný termín skúšok bude oznámený najneskôr do 15. augusta 2020).

Tešíme sa na vás!

ZUŠ v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a prerušením prevádzky školy sa od marca 2020 vyučovanie uskutočňuje dištančnou formou. Naši pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, poskytujú individuálne interaktívne hodiny, konzultácie a inštruktáže,  v skupinovom vyučovaní zadávajú tvorivé úlohy a návody, pripravujú prezentácie. Ukážky  z nich môžete sledovať na facebookovej stránke našej školy.

Informácie o našom vyučovaní a hodnotení žiakov nájdete aj v reportáži  o našom vyučovaní, ktorú priniesla TV Poprad, pozrite si ju.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M8eqpHkyn2A&feature=emb_logo

rozhodnutie o hodnoteni a ukoncovani studia

 

Hnúšťanský akord krajské kolo

26. februára 2020 sme z poverenia odboru školstva v Prešove stali hostiteľmi krajského kola postupovej súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord. Na súťaži sa zúčastnilo 10 trojčlenných družstiev zo štyroch škôl. Zastúpenie mali ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, ZUŠ Sabinov, ZUŠ L. Mednyánskeho v Spišskej Belej a ZUŠ Poprad. Súťažné družstvá boli rozdelené do troch kategórií podľa veku a hodnotila ich porota v zložení Mgr. Jana Šavelová, Mgr. Svetlana Džačovská a Mgr. Gabriela Leštachová Rošková.

Výsledky súťaže:

Kategória A:  1. miesto ZUŠ Sabinov, 2. miesto ZUŠ Spišská Belá, 3. miesto ZUŠ Prešov

Kategória B:  1. miesto ZUŠ Poprad, 2. miesto ZUŠ Sabinov, 3. miesto ZUŠ Prešov, 4. miesto ZUŠ Spišská Belá

Kategória C:  1. miesto ZUŠ Poprad, 2. miesto ZUŠ Sabinov, 3. miesto ZUŠ Prešov.

Víťazné družstvá z jednotlivých kategórií postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Hnúšti. Blahoželáme a na celoslovenskom kole budeme držať palce!