Ocenenia zo súťaže Žitnoostrovské pastelky

XXII. ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Žitnoostrovské pastelky, ktorý sa konal v Dunajskej Strede, priniesol krásny úspech pre našu školu. Deti pod vedením pedagogičky Mgr. art. Anky Fedákovej boli v tejto súťaži ocenení už po niekoľký raz, čo svedčí o kreatívnom a profesionálnom prístupe pri vedení našich najmenších žiakov. Tentoraz porota z 900 zaslaných prác ocenila 60 z nich a na našu radosť boli medzi nimi dielka Valentínky Kuchtovej (5 r.) a Emky Michalíčkovej (6 r.). 200 prác zo súťaže bolo do 16. X. 2021 vystavených v Žitnoostrovskom múzeu a do výberu sa dostalo aj dielko ďalšieho žiaka našej ZUŠ Tobiasa Štrbku.

Odborná porota sa rozhodla udeliť diplom aj pedagógom a školám, ktorí prispeli mimoriadne pôsobivou kolekciou diel k zvýšeniu úrovne podujatia. Jedným zo štyroch ocenených pedagógov bola Anka Fedáková a medzi štyrmi ocenenými školami aj naša ZUŠ, na čo sme hrdí a máme veľkú radosť. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme

Rozvrh hodín Hudobnej náuky na šk. r. 2021 / 2022 v priestoroch Domu kultúry

Rozvrh hodín Hudobnej náuky v Dome kultúry na šk. rok 2021 / 2022

Vážení rodičia, milí naši žiaci!

Pozývame Vás na zápis do skupín na hodiny Hudobnej náuky (HN) v priestoroch Domu kultúry.

Zápis na HN prebieha od 2.9 – 10.9.2021 v triedach HN v čase 13.00 – 17.00.

Prípravné štúdium, 1. a 2. ročník budú mať vyučovanie u pani uč. Mgr. Zuzany Krupkovej (1. poschodie)

starší žiaci budú mať vyučovanie na 2. poschodí v triede č. 346 s pani uč. Mgr. Valériou Endreszovou. (2. poschodie)

pre 1. ročník starších žiakov je prirpavená piatková hodina Hudobnej náuky s pani uč. Mgr. Bibianou Házerovou taktiež v triede č. 346 na 2. poschodí.

Prajeme Vám úspešný školský rok

Začína školský rok 2021/22

Vitajte opäť v škole!

Vo štvrtok 2. septembra 2021 o 14:00 hodine v koncertnej sále otvoríme školský rok 2021/22 pre novo prijatých žiakov. Ich zadelenie k triednym učiteľom bude zverejnené na  informačných miestach v priestoroch ZUŠ.

Zápis žiakov a ich zadeľovanie do skupín a rozvrhov bude prebiehať od 2. do 10. septembra 2021, každý deň v čase od 13:00 do 17:00 hodiny. V prípade voľných miest môžeme  ešte prijať záujemcov o štúdium vo výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Pri vstupe do všetkých priestorov ZUŠ  vrátane elokovaných pracovísk platia pravidlá v zmysle Školského semaforu ( TU ). Do budovy školy môžu vstupovať iba študujúci žiaci a osoby sprevádzajúce žiakov mladších ako 9 rokov. Všetci sú povinní dodržiavať  Podmienky vstupu do budovy školy  Žiaci predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka Tlacivo (stiahnite a vyplňte, alebo pošlite cez Edupage elektronicky). Rodičia, alebo sprevádzajúce osoby predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka TU .

Informácie a pokyny budeme počas školského roka priebežne podľa potreby aktualizovať .

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky