Vianočné želanie

Milí žiaci, rodičia, priatelia a priaznivci školy,

ďakujeme vám za spoluprácu a pomoc, za komunikáciu s vami a za spolupatričnosť počas celého náročného roka 2020!

Prajeme vám, aby ste Vianoce prežili v zdraví,

v láske, spokojnosti a s radostnou mysľou,

aby ste načerpali sily a odhodlanie do ďalších dní

a aby sme spolu s novým rokom privítali lepšie časy!

Pripájame darček pre vás z našej autorskej dielne.

Vianočný dar

Milí žiaci a rodičia,

počas ďalšieho náročného školského roka, ktorý sme strávili zatiaľ väčšinou v online prostredí by sa mohlo zdať, že sa v škole toho veľa neudialo. Máme však veľa dobrých správ a urobili sme kus práce.  Mrzí nás, že sa s vami nemôžeme vidieť na našich výstavách, predstaveniach a koncertoch, preto sme aspoň malý kúsok našej práce zaznamenali a pripravili pre vás na pozeranie a počúvanie. Ak teda budete mať čas a chuť, nech sa páči, Vianočný dar je tu pre vás!.

 

Aktuálne opatrenia od 26. 10. 2020

Rozhodnutie ministra – 23. 10. 2020 V zmysle rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23. 10. 2020 s účinnosťou od 26. 10. 2020 ZUŠ prechádza na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých odboroch a zabezpečí online vyučovanie podľa rozvrhu dohodnutého s triednymi učiteľmi. Všetky ďalšie kroky budeme aktualizovať v súvislosti so situáciou. Viac informácií žiakom a rodičom poskytnú triedni učitelia.

 

Aktuálne – zmeny od 12. 10. 2020 a úprava vyučovania

Vážení rodičia a žiaci!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020  s účinnosťou od pondelka 12. októbra 2020 sme mimoriadne prerušili skupinové vyučovanie v základnej umeleckej škole. Dovoľujeme si vás informovať, že po reorganizácii vyučovania budeme pokračovať takto:

  • Hudobný odbor – individuálne hodiny podľa riadneho rozvrhu.
  • Hudobná náuka – individuálne konzultácie s učiteľmi v čase riadneho rozvrhu v kombinácii s dištančným zadávaním učiva.
  • Hra v orchestri, Hra v súbore, Komorná hra, Štvorručná hra – formou individuálnych nácvikov v čase riadneho rozvrhu hodín.
  • Zborový spev a hudobno-pohybová prípravka – vyučovanie úplne prerušené.  (Pre žiakov hlavného predmetu Zborový spev budú poskytnuté individuálne hodiny v rámci pridelenej časovej dotácie).
  • Literárno-dramatický odbor – individuálne hodiny v predmete Prednes, Pohyb a Štúdium rolí podľa harmonogramu dohodnutého s vyučujúcimi v rámci riadneho rozvrhu hodín v kombinácii s dištančným zadaním učiva a konzultáciami.
  • Výtvarný odbor – vyučovanie úplne prerušené.
  • Tanečný odbor – vyučovanie úplne prerušené.

Individuálne vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore je možné poskytnúť len na základe žiadosti rodiča, alebo dospelého žiaka (určené prednostne pre absolventov 2. časti základného štúdia, študentov 2. stupňa, alebo ŠPD pripravujúcich sa na talentové skúšky na umelecké školy). Vyučovacia jednotka 45 minút/žiak prezenčne, v kombinácii s konzultáciami a dištančným zadávaním učiva v čase riadneho rozvrhu hodín.

Poplatky za školné v čase prerušeného vyučovania (t. j. od 12. 10. 2020 až do odvolania) sa neuhrádzajú v zmysle č. 6 ods. 2 VZN Mesta Poprad č. 19/2020. Uhrádzajú sa u žiakov, ktorí majú riadne vyučovanie, alebo ktorým bola poskytnutá alternatívna forma vyučovania.

Vzniknuté preplatky sa budú vracať, alebo presúvať do nasledujúceho obdobia.

Žiaci, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní sú povinní dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Na prezenčnom vyučovaní sa nemôžu zúčastniť žiaci, ktorí majú nariadené karanténne opatrenie, sú v preventívnej izolácii, alebo sa u nich vyskytli niektoré príznaky infekčného ochorenia. Počas preventívnej izolácie bude žiakom poskytnutá online hodina. Podrobnosti o podmienkach vyučovania a hygienických opatreniach nájdete v našich dokumentoch Manual pre ziaka  Manual pre rodica Hygienické opatrenia

Milí žiaci a rodičia, ďakujeme vám za spoluprácu a trpezlivosť pri riešení tejto pre nás všetkých neľahkej situácie, prajeme vám veľa síl a dobré zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutie pri plnohodnotnom skupinovom vyučovaní.