Školský rok v ZUŠ začína 02. septembra 2020

Milí žiaci a rodičia,

s radosťou vám oznamujeme, že v stredu 02. septembra 2020 začíname  nový školský rok aj u nás, hoci tentoraz bez slávnostného otvorenia.

Každý pracovný deň od 02. do 10. septembra 2020 od 14:00 do 17:00 hodiny bude pokračovať zápis žiakov a prijímacie konanie na školský rok 2020/2021 a tiež zadeľovanie všetkých žiakov do rozvrhov.

Počas zápisu a zadeľovania do rozvrhov, ako aj počas vyučovania sa budeme v ZUŠ dôsledne riadiť Manuálom vydaným Ministerstvom školstva SR k otvoreniu školského roka 2020/21 a budeme dodržiavať predpísané hygienické opatrenia, o čo prosíme aj vás. Preto najmenej do 14. 09. 2020 budeme vyžadovať od žiakov i osôb vstupujúcich do priestorov školy nosenie rúšok a my zabezpečíme ďalšie potrebné hygienické opatrenia.

V záujme ochrany pred šírením epidémie COVID-19 uprednostníme zadelenie do rozvrhov formou telefonickej, alebo mailovej komunikácie s triednymi učiteľmi a po dohode s nimi začne ihneď aj riadne vyučovanie. Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste pred prvou vyučovacou hodinou odovzdali svojmu triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, ktoré prikladáme. Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty doma, budú pre vás pripravené v tlačenej podobe pri vstupe do školy.

Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_ziak (2)

Zdravotny_dotaznik_ziak

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte našich triednych učiteľov, alebo vedenie školy.

Veríme, že spolu úspešne a v zdraví zvládneme nielen začiatok, ale aj celý školský rok 2020/21!

Prijímacie konanie na školský rok 2020/2021

Všetkým prihláseným uchádzačom a záujemcom o štúdium v ZUŠ oznamujeme, že prijímacie konanie a zápis do ZUŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termínoch  26. –  28. augusta 2020 od 10:00 do 15:00 hodiny a v termíne  02. – 10. septembra 2020 v čase od 14:00 do 17:00 hodiny.

Prijímacia skúška pozostáva z krátkeho overenia predpokladov na štúdium vo vybranom odbore (bližšie informácie sú uvedené v rubrike Štúdium)

Súčasťou prijímacieho konania je podpísanie prihlášky, vyplnenie čestného prehlásenia na zber údajov a poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Tešíme sa na vás!

Obnovenie individuálneho vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

s radosťou vás informujeme, že v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo prijaté Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 28. mája, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Mesto Poprad ako zriaďovateľ rozhodol našu školu otvoriť od 08. júna 2020  na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Vyučovanie v priestoroch školy je možné v čase od 11:00 do 17:00 hodiny podľa individuálneho rozvrhu dohodnutého s triednym učiteľom. Podrobnosti o podmienkach a pokynoch k obnoveniu vyučovania nájdete v dokumente  pod článkom a môžete ich konzultovať so svojim triednym učiteľom.

Tešíme sa na vás!

Informacie_dodatok k prevadzkovemu poriadku v case mimoriadnej situacie
Tlacivo_vyhlasenie o bezinfekcnosti

Prijímacie skúšky

Všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli stať našimi žiakmi od školského roka 2020/21 oznamujeme, že na štúdium do hudobného, výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru, alebo do odboru audiovizuálnej tvorby sa môžete prihlásiť do 30. júna 2020.

Elektronickú prihlášku nájdete tu.

Ak chcete použiť klasické tlačivo, je k dispozícii na stiahnutie v rubrike Dokumenty. Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete poslať poštou na adresu školy, alebo ju vhodiť do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do ZUŠ (Dom kultúry, Štefánikova 99/72, Poprad)

Vyplnená a doručená prihláška neznamená, že žiak je na štúdium automaticky prijatý, podmienkou je absolvovanie talentových skúšok, na ktoré  prihlásených uchádzačov pozveme v termíne od 26. augusta do 10. septembra 2020. ( Čas a presný termín skúšok bude oznámený najneskôr do 15. augusta 2020).

Tešíme sa na vás!

ZUŠ v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania

Vážení rodičia a žiaci,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a prerušením prevádzky školy sa od marca 2020 vyučovanie uskutočňuje dištančnou formou. Naši pedagógovia sú so žiakmi v kontakte, poskytujú individuálne interaktívne hodiny, konzultácie a inštruktáže,  v skupinovom vyučovaní zadávajú tvorivé úlohy a návody, pripravujú prezentácie. Ukážky  z nich môžete sledovať na facebookovej stránke našej školy.

Informácie o našom vyučovaní a hodnotení žiakov nájdete aj v reportáži  o našom vyučovaní, ktorú priniesla TV Poprad, pozrite si ju.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M8eqpHkyn2A&feature=emb_logo

rozhodnutie o hodnoteni a ukoncovani studia