Obnova individuálneho vyučovania od 08. 02. 2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, RUVZ a zriaďovateľa školy oznamujeme, že od 08. februára 2021 obnovujeme individuálne vyučovanie pre deti vo veku kopírujúcom 1. stupeň ZŠ okrem predmetov spev a hra na dychových nástrojoch. 

Skupinové vyučovanie a vyučovanie predmetov spev a hra na dychových nástrojoch pokračuje naďalej dištančne.

Organizácia vyučovania a rozvrhu hodín budú podľa potreby upravené po konzultáciách s triednymi učiteľmi.

Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je negatívny test 1 zákonného zástupcu žiaka mladšieho ako 10 rokov, alebo negatívny test žiaka 1. st. ZŠ staršieho ako 10 rokov, alebo potvrdenie o výnimke z testovania podľa ods. 5 Vyhlášky 47/2021 ÚVZ. Pred nástupom žiakov na vyučovanie budeme kontrolovať splnenie podmienok v súlade s pravidlami GDPR, nahliadnutím do testu a prevzatím Čestného prehlásenia.

Cestne prehlasenie 

Informovanie pre vstup do priestorov prevádzkovateľa