Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021

Milí žiaci a rodičia, od 01. októbra 2020došlo k aktualizácii pravidiel na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Nepredvídateľnosť a meniaca sa situácia kvôli pandémii COVID-19 robí tento školský rok trochu zvláštnym,  náročným a neistým. Napriek tomu sme jeho začiatok zvládli bez problémov a ako správni optimisti veríme, že tento stav udržíme čo najdlhšie. Prosíme teda a vyzývame všetkých k zodpovednému správaniu a  rešpektu k nastaveným opatreniam. Keďže našu školu navštevujú žiaci rôznych škôl, apelujeme na vzájomnú ohľaduplnosť, aby vyučovanie mohlo aj naďalej plynúť bez prerušenia a aby nám prinášalo radosť a úžitok. Ďakujeme!

Pri zabezpečení výchovno-vyučovacieho procesu sa riadime aktuálnym Manuálom Ministerstva školstva VVaŠ SR, ktorý sme upravili na vlastné podmienky.

Skola a vyucovanie

Manual pre rodica

Manual pre ziaka

Hygienické opatrenia

Tlacivo_vyhlasenie o bezinfekcnosti