Školský rok 2017/18 je za nami

Dňa 29. 06. 2018 sa skončil ďalší, pre našu školu už 66. školský rok. Bol úspešný a o všetkých podujatiach a dosiahnutých výsledkoch budete podrobne informovaní v oficiálnej hodnotiacej správe, ktorá bude po prerokovaní v rade školy a po schválení zriaďovateľom zverejnená na tejto webovej stránke.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom, ktorí počas školského roka reprezentovali školu na  súťažiach, koncertoch, výstavách, vystúpeniach a ďalších podujatiach. Za výbornú reprezentáciu školy boli na návrh triednych učiteľov v tomto školskom roku ocenení:

Anna Banasiewiczová, Eleonóra Banasiewiczová, Jakub Hollý, Sára Gurková, Gabriel Fendek a Filip Šperka z husľovej triedy Terezy Novotnej,

Terézia Regešová, Daniel Polhoš a Martin Repček z husľovej triedy Ľubomíra Husára

Róbert Hruška, Ivana Mečárová, Alexandra Barillová a Terézia Hrebeňárová  z klavírnej triedy Evy Karhútovej,

Zoja Fáberová, Laura Lindemanová, Ema Lindemanová, Žofia Muchová z klavírnej triedy Andrey Mašlejovej,

Natália Cimermanová z klavírnej triedy Kataríny Kočišovej,

Ján Mlynár, Júlia Jonásová a Lilian Lipnická z klavírnej triedy Jany Petrasovej,

Sandra Jonnerová a Nela Mašlejová z klavírnej triedy Jany Hudáčkovej,

Matej Štrbák, Alexander Šmondrk, Samuel Straka a Martin Husár z triedy bicích nástrojov Tomáša Kvasnicu,

Jana Králiková, Ema Králiková, Alica Králiková, Liliana Pálová, Tamara Hrušková, Alexandra Matoľáková a Alžbeta Bašistová – členky tímov súťaže v hudobnej náuke pod vedením Gabriely Leštachovej Roškovej.

Veľká vďaka patrí všetkým členom pedagogického kolektívu školy aj nepedagogickým zamestnancom za ich celoročné úsilie venované rozvoju školy a talentu našich žiakov. Poďakovanie za spoluprácu vyslovujeme všetkým rodičom, osobitne členom rady OZ Umenie ako dar, za ich podporu a spoluprácu, ďakujeme i ďalším našim partnerom, priateľom a priaznivcom.

Osobitné poďakovanie patrí Mestu Poprad, ktoré  podporilo v školskom roku 2017/18 naše aktivity aj finančne:

Akordeónový orchester pri príležitosti 20. výročia svojho založenia bol podporený sumou 500,-€ na svoje materiálne vybavenie (košele s logom, obaly a dotlač vlastného CD),

tanečný súbor Love Movement sumou 500,-€ na kostýmové vybavenie a náklady na súťaže (najvýznamnejší úspech zaznamenal 29. – 30. 6. 2018 na ME v Brašove, kde sa umiestnil na 1. mieste),

Popradský detský zbor sumou 1000,-€ určenou na podporu účasti na medzinárodnom zborovom festivale v Ohride (Macedónsko), kde zbor získal striebornú medailu.

Blahoželáme  k úspechom a za podporu ďakujeme!