Pozvánka na plenárnu schôdzu OZ Umenie ako dar

Rodičovská rada OZ Umenie ako dar pozýva na plenárnu schôdzu, ktorá bude 12. júna 2018 (utorok) o 17:30 v koncertnej sále ZUŠ.

Program:

  1. Otvorenie schôdze
  2. Interná smernica k Stanovám OZ
  3. Voľba členov revíznej komisie
  4. Diskusia
  5. Záver                                                                      Ing. Martin Rečičár, predseda Rodičovskej rady