Vysvedčenie za 1. polrok

Zrušenie vydávania polročných vysvedčení upravuje §55 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon):

V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia, alebo klasifikácie prospechu žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou.

Vysvedčenie za prvý polrok bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.