Oznam pre rodičov – zmena poplatkov

Vážení rodičia,

od 01. februára 2018 platia zmeny v poplatkoch na čiastočnú úhradu výdavkov, alebo nákladov v školách a školských zariadeniach (školné), ktoré sa podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č. 7/2017 upravujú nasledovne:

  • 6 € mesačne – žiak prípravného štúdia (všetky umelecké odbory)
  • 10,-€ mesačne – žiak, ktorý do 1. 1. 2017 nedovŕšil 5 rokov (všetky umelecké odbory)
  • 8,-€ mesačne  – žiak skupinového vyučovania
  • 12,-€ mesačne – žiak v individuálnom vyučovaní

Výška ostatných poplatkov zostáva nezmenená. Platby možno uhrádzať aj v splátkach, a to mesačne, štvrťročne, alebo jednorazovo. Podklady k platbám (variabilný symbol) žiaci dostanú u triedneho učiteľa.

Ďakujeme za porozumenie!