Talentové skúšky

Záujemcom o štúdium v niektorom z umeleckých odborov našej ZUŠ oznamujeme, že talentové skúšky pre nasledujúci školský rok sa uskutočnia v dňoch 13. – 14. júna 2017 v čase od 14: 00 do 17:00 hodiny v Dome kultúry. Prijímame talentované deti predškolského veku od 5 rokov do prípravného štúdia, žiakov školského veku do základného štúdia a v prípade voľných miest aj uchádzačov nad 18 rokov do štúdia pre dospelých. Do príslušného ročníka zaraďujeme prijatých uchádzačov po posúdení predpokladov a schopností podľa určených kritérií: Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posudzujú sa aj telesné dispozície pre zvolený nástroj). Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (uchádzač by mal nakresliť jednotlivé tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť malú výtvarnú prácu, môže priniesť aj ukážky vlastných prác z domu). Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (uchádzač by mal zopakovať jednoduchý pohyb, rytmický motív, posudzujeme reagovanie na hudbu – vyjadrenie pohybom, rozlíšenie pomalého a rýchlejšieho tempa, rozoznanie nálady hudby). Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (uchádzač by mal absolvovať rozhovor a čítanie krátkeho textu bez prípravy, zopakovať pohyb, rytmický motív).