Prijímacie skúšky

talent 2   Záujemcom o štúdium umeleckých odborov ZUŠ oznamujeme, že ak nestihli termín skúšok v Dome kultúry, môžu využiť termín 20. júna (sobota) v čase od 10.00 do 11.00 v Life Academy. Prijímame talentované deti mladšieho školského veku do prípravného štúdia a do základného štúdia 1. stupňa. Uchádzači nad 18 rokov môžu byť prijatí do štúdia pre dospelých. Talentovou skúškou overujeme predpoklady záujemcov o štúdium podľa určených kritérií. Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posúdiť telesné dispozície pre zvolený nástroj) Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, posúdenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (nakresliť jednoduché tvary, alebo motívy podľa pokynu, vytvoriť vlastnú výtvarnú prácu, alebo priniesť práce z domu) Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov (zopakovanie jednoduchého pohybu, rytmického motívu, reagovať pohybom na zahraný hudobný motív – rozlíšiť pomalé, rýchle tempo, prípadne náladu hudby) Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (artikulácia, čítanie textu bez prípravy, zopakovanie pohybu, rytmického motívu, rozhovor) Pred skúškou je potrebné vypísať prihlášku na štúdium (dostupná na tejto stránke v rubrike Dokumenty a bude k dispozícii aj priamo na mieste skúšky). Na prihláške je potrebné uviesť všetky potrebné údaje vrátane rodného čísla, preto odporúčame vziať si so sebou príslušné doklady. Tešíme sa na vás.